• Хэрэглэгчийн мэдээлэл homeplaza.mn -ий үнэт зүйл болно. Бидний зүгээс аюулгүй байдлыг дээд зэргээр анхааран ажиллах бөгөөд гурав дахь этгээдэд хэрэглэгчдийн мэдээллийг ашгийн төлөө худалдахгүй болно. 
  • mn-ий зүгээс хэрэглэгчдийн утас болон цахим шуудангийн хаягаар хямдрал урамшууллын мэдээлэл илгээх эрхтэй бөгөөд хэрэглэгч өөрөө хүсэхгүй тохиолдолд homeplaza.mn-д хүсэлт гарган ямар нэг төлбөргүйгээр тухайн худалдааны санал урамшууллын мэдээллээс чөлөөлөгдөх эрхтэй.
  • Хувийн мэдээлэл нь таны өөрийн нууц үгээр хамгаалагдах тул хэрэглэгчид өөрийн онлайн худалдан авалтад ашигладаг нууц үгийн нууцлал болон аюулгүй байдлын өмнө хариуцлага хүлээнэ. 
  • Хэрэглэгч ямар нэгэн байдлаар homeplaza.mn дээр үүссэн өөрийн онлайн аккоунт эрсдэлд орсон гэж үзсэн тохиолдолд homeplaza.mn -д нэн даруй мэдэгдэнэ. 

 ОЮУНЫ ӨМЧ, ЗОХИОГЧИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ

  • mn сайт нь “Хоум Плаза” ХХК-н албан ёсны өмч болно.
  • Энэхүү сайтын үйл ажиллагаа дээр дурьдсан нөхцөл заалтын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулна.

 ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ТУХАЙ

  • i>Энэхүү нөхцөлд шууд зохицуулагдан тусгагдаагүй боловч хамааралтай бусад харилцааг Иргэний хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.